Liber Floridus 1121
Beeldbank

De beeldbank van de Universiteitsbibliotheek Gent bevat tienduizenden afbeeldingen uit de meest uiteenlopende collecties: van eeuwenoude handschriften en papyri, foto’s en curiositeiten uit 19de en 20ste eeuwse verzamelingen tot uitschieters als de Piranesi-collectie. Stukken van de historische collecties worden hier integraal ontsloten en met een Creative Commons licentie gratis en in hoogste resolutie beschikbaar gesteld. Open access tot wetenschappelijk onderzoek, al jaren een speerpunt in het beleid van de Universiteitsbibliotheek, wordt zo uitgebreid naar Open Access tot onderdelen van de erfgoedcollecties.

Meer informatie: downloaden van hoge resolutie beelden.

Deelcollecties

Het Pand (restauratie, 1963-1991)

loading

Het Pand is een iconisch gebouw in de Gentse historische binnenstad. Oorspronkelijk een hospitaal van bescheiden omvang, werd het in 1228 aan de Dominicanen geschonken, die het gebouwencomplex flink uitbreidden. Na een bewogen geschiedenis van bloei, plundering, verval en verkrotting, werd het gebouw uiteindelijk geklasseerd in 1956. In 1963 kwam het in handen van de Universiteit Gent en vervolgens werd in 1971 gestart met de restauratie onder leiding van architect Michel Bourgeois. Begin 2013 verwierf de Universiteitsbibliotheek Gent uit diens nalatenschap bijna 1000 beelden rond die restauratie. Naast de beelden van deze restauratie worden ook de beelden rond het Pand uit de collecties fotografie en topografie hier ontsloten.

bekijk

Expo 1913

loading

De Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 vormde een absoluut orgelpunt van de Belle Epoque. Niet alleen uit het 130ha grote expo-park, maar ook de ingrijpende aanpak van de Gentse historische binnenstad getuigen van het typisch 19de eeuwse geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Haast alle bronnenmateriaal mbt Expo’13 in de collecties van de Universiteitsbibliotheek Gent worden hier integraal digitaal ontsloten.

bekijk

Europeana

loading

Verschillende collecties van Universiteitsbibliotheek Gent zijn opgenomen in The European Library en in Europeana. Europese bibliotheken, musea, archieven en multimediahuizen bieden materiaal aan via Europeana. The European Library verzamelt materiaal van 48 nationale bibliotheken van Europa en de belangrijkste Europese onderzoeksbibliotheken.

Zie ook:http://www.europeana.eu|http://www.theeuropeanlibrary.org/

bekijk

Flandrica.be

loading

Flandrica.be is een online schatkamer in beheer van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een netwerk van erfgoedbibliotheken. Deze online erfgoedbibliotheek vol prachtig geïllustreerde handschriften, kostbare oude drukken en ander historisch materiaal biedt zowel een unieke kijk op ons verleden als inspiratie voor de toekomst

Zie ook:Flandrica.be

bekijk

De Groote Oorlog (1914-1918)

loading

Naar aanleiding van het ‘eeuwfeest’ van de Eerste Wereldoorlog is het aantal publieksprojecten hier rond nauwelijks bij te houden. De Universiteitsbibliotheek Gent bezit verspreid over diverse fondsen en afkomstig uit zeer verschillende hoeken heel wat materiaal: handschriften, gravures, typoscripten, affiches, knipsels, archiefstukken, pamfletten, brochures, foto’s … . Naast stukken die betrekking hebben op het oorlogsgebeuren, vind je net zo goed sporen van het dagelijkse leven tijdens de oorlog als zaken die getuigen van de vroege ‘herdenkingsindustrie’. Om voor de handliggende redenen hebben veel stukken ook specifiek betrekking op de Vlaamse Beweging, het aktivisme en Vlaamse Hogeschool van Gent. Alle digitaal beschikbare stukken kan u hier consulteren.

bekijk

Numismatische collectie

loading

De numismatische collectie van de Universiteitsbibliotheek omvat ca. 3.000 penningen of medailles van de 14e eeuw tot heden. In tegenstelling tot de munten zijn deze geen wettig betaalmiddel maar een blijvende herinnering aan belangrijke historische gebeurtenissen of figuren. De collectie is geconcentreerd rond de productie uit de Lage Landen, met drie belangrijke aandachtspunten: de vormentaal en de bloei van de numismatiek in de renaissance; de Tachtigjarige oorlog en de opstand van onze gewesten tegen de Spaanse Habsburgers en de penningen van de Pauselijke Staten. De volledige collectie werd gedigitaliseerd

bekijk

Giovanni Battista Piranesi

loading

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) is één van de grote kunstenaars van de 18de eeuw. Als architect, archeoloog en kunstenaar bepaalde hij in hoge mate het beeld van de Romeinse cultuur en van de stad Rome. De Universiteitsbibliotheek Gent bezit een vrijwel complete collectie prenten van Piranesi. Ze worden hier allen in hoge resolutie ontsloten.

bekijk

Papyri

loading

Dankzij een samenwerking met de professoren Worp (Leiden) en Clarysse (Leuven) worden de 135 papyri van de Universiteitsbibliotheek Gent hier volledig digitaal ontsloten. Het betreft drie gehelen: verworven door Franz Cumont in 1908 (papyri 1 tot 48), een aantal Oxyrhynchuspapyri in 1922 verworven door Joseph Bidez (papyri 49 tot 75) en tenslotte door diezelfde Bidez in 1927 rechtstreeks in Egypte aangekochte stukken (Papryri 76 tot 135). Ze zijn allen te dateren tussen 300 v.Chr. en 800 n.Chr.

Zie ook:Cumont|Oxyrhynchuspapyri|Bidez

bekijk

Topografische collectie

loading

De topografische collectie van de Universiteitsbibliotheek Gent biedt een uitzonderlijke blik op het culturele bouwpatrimonium van België. Duizenden postkaarten, foto’s, knipsels, gravures van steden, gebouwen, landschappen, monumenten en kunstwerken uit het laat 19de eeuwse-vroeg 20ste eeuwse België worden hier volledig digitaal ontsloten.

bekijk

Topstukken Vlaamse Gemeenschap

loading

De collecties van de Universiteitsbibliotheek Gent bevatten talloze zeldzame meesterwerken. In het kader van het Topstukkendecreet (2003) werkt de Vlaamse Gemeenschap aan een beperkte lijst van onmisbare topstukken. Tot op heden werden via die weg 22 stukken uit onze collectie gecanoniseerd als uitzonderlijk waardevol. Om ze maximaal toegankelijk te maken en te beschermen tegen schade door manipulatie worden ze hier op termijn volledig digitaal ontsloten.

Zie ook:Overzicht topstukken in catalogus

bekijk

Beeldaffiches

loading

Sinds de schenking van de collectie Vermeulen in 1960 werd een indrukwekkende collectie beeldaffiches opgebouwd van ondertussen zo’n 20.000 stuks. Beeldaffiches zijn bij uitstek visuele inhoudsdragers en behandelen zowat alle maatschappelijke domeinen: politiek, publiciteit, sport, toerisme, religie, cultuur, … Deze voorheen nauwelijks ontsloten collectie wordt nu versneld beschreven en duurzaam digitaal ontsloten. Ontdek hier de steeds aangroeiende resultaten.

bekijk

Architectuurfocus

loading

Samen met de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw werd een aantal jaar actief gewerkt rond dit zwaartepunt in de collecties. Naast talloze monografieën werd onder meer ingezoomd op de prentencollectie van Giovanni Batista Piranesi (1720-1778) en de nalatenschappen van architecten Louis Minard (1801-1875), Louis Roelandt (1786-1864) en Henri Van de Velde (1863-1957). De duurzame digitale ontsluiting van de projectresultaten is nog niet rond, maar wat al geoogst werd is hier samengebracht.

bekijk

Gentse professoren

loading

Een van de gehelen in de fotografische collecties van de Universiteitsbibliotheek Gent betreft een reeks portretten van Gentse professoren. De hele reeks wordt hier digitaal ontsloten.

bekijk

Recollecting Landscapes

loading

Botanicus en ULB-professor Jean Massart fotografeerde kort na de vorige eeuwwisseling honderden Vlaamse landschappen en koos daarvoor – vanuit strikt wetenschappelijke overwegingen - beelden die een bepaalde natuurlijke vegetatie of cultuur weergaven in samenhang met de geografie van de site. In 1980 maakten fotograaf Georges Charlier en botanicus Leo Vanhecke nieuwe opnamen van een zestigtal van deze locaties. Samen met de foto's van Massart werden ze in een reizende tentoonstelling aan het publiek getoond en gepubliceerd in een boek. In overleg met het Labo Stedenbouw van de Universiteit Gent, gaf het Vlaams Architectuurinstituut in 2003 aan fotograaf Jan Kempenaers de opdracht dezelfde locaties een derde maal te fotograferen. Zo ontstond een unieke drieledige reeks foto's die de transformatie van het landschap en de verstedelijking in Vlaanderen gedurende de laatste honderd jaar op een objectieve maar schitterende manier weergeeft.

Zie ook:www.recollectinglandscapes.be

bekijk

Universiteitsbibliotheek Gent Beeldbank